+45 61 46 26 76

Vedtægter

Vedtægter for Team Hjørring

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Team Hjørring

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

Stk 3. Foreningens CVR: 35 28 33 66

 § 2. Formål

 Stk. 1. Foreningens formål er at arrangere cykeltræning og motionscykelløb for medlemmerne, med fokus på såvel unge mennesker samt voksne med interesse for at cykle. Formålet er at fremme kendskabet og interessen for cykling, sund levevis og motion.

Stk. 2. Foreningen kan i visse sammenhænge indsamle midler for konkrete almennyttige projekter inden for sundhed, sport og kultur i Hjørring Kommune.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver, som er optaget på Team Hjørrings cykelhold, ungdomshold eller servicehold, og som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eks­klusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra ud­gangen af et regnskabsår. 

Stk.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne med angi­velse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på gene­ralforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

 2.     Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3.     Regnskabet fremlægges til godkendelse

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer, der øn­skes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halv­delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning an­vendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød­vendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af­holdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

 § 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på 9 medlemmer og 1 suppleant. 

7 medlemmer udpeges af Rotary Klubberne i Hjørring Kommune.
2 medlemmer og 1 suppleant for denne vælges af generalforsamlingen blandt Team Hjørrings medlemmer.
Herudover har den til enhver tid siddende Teamchef for et Parishold sæde i bestyrelsen uden stemmeret (vedtaget GF 2021)

Stk 2: Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for en 2-årig periode i lige år

 Stk 3: Får et af de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Rotary forfald, udpeger bestyrelsen et nyt medlem blandt Hjørring kommunes 5 rotaryklubbers medlemmer. 

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Suppleanten må gerne deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.

Stk.6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte styregrupper og un­derudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Der føres særskilt optegnelse over indsamlede midler. Foreningens aktiviteter skal overholde de til enhver tid gældende regler for momsfritagelse for foreninger.

Stk. 6. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasse eftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 § 8. Tegningsregler

Stk 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Stk. 2. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og/eller kasserer.
I sager som af bestyrelsen skønnes at være af omfattende karakter, tegnes
foreningen af hele bestyrelsen.
Stk. 3. Ved forfald af formand indtræder næstformand og ved forfald af
kasserer indtræder sekretæren.

§ 9. Hæftelse

Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhø­rende formue.


§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Det er endvidere en betingelse, at Hjørring Rotary Klub godkender ændringen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i Hjørring Kommune, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som har som formål at virke indenfor sundhed, sport og kultur. 
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget / revideret på foreningens ordinære generalforsamling den
27 februar 2020 og senere ordinære generalforsamling den 25 februar 2021(oprindelige vedtægter vedtaget på stiftende GF 2013)

Bestyrelsen 2021-22

Jesper Holmelund, Formand * Knud Hjortflod, næstformand * Lena Lytzen, kasserer

 Peter Aagaard * Hasse Boe * Henriette Korsbo Andersen * Peter Kaae Muhlig 

 Hans henrik Wernlund * Leif Strickersson * Lone Krogh Andersen, suppleant

 

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System