Generalforsamling i Team Hjørring Forening 26 februar 2018, Fiberhallen, mødelokale 2-3

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Team Hjørring

Mandag 26 februar 2018 kl 19:30
Fiberhallen, mødelokale 2-3

Dagsordenen 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

Der vil være en kort præsentation af både Kattegat Rundt 2018 samt Team Hjørring 2019

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Vedtægter:
http://team-hjoerring.dk/forening/team-hjoerring/vedtaegter/

NB Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på gene­ralforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle deltagere på YH17 har betalt kontingent